Allmänna villkor frilansare - Topskills by Cool Company

 1. TILLÄMPLIGHET
  1.1 Dessa villkor styr relationerna mellan Cool Company Skandinavien AB (nedan ”CC”) och talangen (nedan ”talangen”).
  1.2 De allmänna villkoren styr användningen av tjänsten ”TopSkills” (nedan ”tjänsten”) som är tillgänglig på webbsidan www.TopSkills.com (nedan ”webbsidan”).
 2. DEFINITIONER
  Serviceinriktade syften, de vill säga att få kontakt med potentiella framtida frilansare (”talanger”).
  Talang avser den privatperson som har annonserat sin profil.
  Klient som rekryterar/anlitar talangen.
 3. ALLMÄNT
  3.1 Genom att använda tjänsten via webbsidan bekräftar talangen att: (i) talangen har läst och förstått dessa villkor; (ii) talangen samtycker till att ingå ett juridiskt bindande avtal med CC, och att talangen kommer att vara bunden av och följa dessa villkor.
  3.2 Eventuella separata skriftliga avtal mellan talangen och CC ska ha företräde framför dessa villkor. Sådana separata skriftliga avtal kan vara, men är inte begränsade till, erbjudanden från CC.
  3.3 När talangen använder tjänsten via webbsidan kommer talangen att få icke-exklusivt, ej överlåtbart och återkalleligt tillstånd att använda tjänsten och webbsidan i enlighet med dessa villkor.
  3.4 CC förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera, ändra, anpassa eller återkalla tjänsten eller webbsidan utan ansvarsskyldighet.
 4. KONTO
  4.1 För att kunna använda tjänsten måste talangen skapa ett användarkonto.
  4.2 Talangen förbinder sig att ange korrekt och fullständig information vid registreringen av användarkontot, och att hålla informationen uppdaterad.
  4.3 Talangen är ansvarig för all åtkomst till samt alla åtgärder och aktiviteter som sker i talangens användarkonto och ska genast informera CC om eventuell obehörig användning av kontot.
  4.4 CC förbehåller sig rätten att stänga av eller avsluta talangens användarkonto eller andra konton som registrerats i talangens namn efter eget gottfinnande utan ansvarsskyldighet, inklusive och utan begränsning i de fall då talangen bryter mot villkoren eller vid annan otillbörlig användning av tjänsten.
 5. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN
  5.1 Talangen får använda tjänsten i det avsedda syftet, det vill säga att få kontakt med potentiella framtida beställare (”klienter”).
  5.2 Talangen intygar och försäkrar: (i) att användningen av tjänsten sker enbart i eget syfte; (ii) att talangen inte kommer att ljuga om sin identitet eller skapa en falsk identitet via tjänsten; (iii) att talangen endast kommer att ha ett enda användarkonto; (iv) att all information som anges av talangen är korrekt och ej vilseledande; samt (v) att talangen kommer att följa alla gällande lagar och lagkrav vid användningen av tjänsten.
  5.4 Talangen får ladda upp och publicera innehåll via tjänsten. Talangen är alltid ansvarig för innehåll som laddas upp eller publiceras i kontot.
  5.5 Vid uppladdning av innehåll i tjänsten förbinder sig talangen att endast ladda upp och publicera innehåll som inte bryter mot gällande lagstiftning.
  5.6 CC bibehåller rätten att använda det innehåll som publiceras, i anonymiserad och aggregerad form tillsammans med andra kunders information, i marknadsföringssatsningar för att förbättra, utveckla och anpassa tjänsten samt för att sammanställa statistik och annan marknadsföringsinformation.
 6. ANSVARSSKYLDIGHET
  6.1 CC är inte ansvarsskyldigt för någon förmögenhets-, person- eller sakskada till följd av hackning, manipulation eller annan obehörig åtkomst till eller användning av tjänsten eller webbsidan.
  6.2 Talangen är införstådd med att tjänsten endast är en förmedlande matchningstjänst med målet att koppla talangen till potentiella uppdrag. All kontakt och kommunikation mellan talangen och klienterna sker på eget ansvar och egen risk. CC frånsäger sig allt ansvar för kontakten mellan talangen och klienterna, oavsett om denna kontakt sker via eller utanför tjänsten. Talangen är därför införstådd med att CC inte ansvarar för någon information som utbyts med klienterna eller några affärs- eller anställningsrelationer, eller tvister som kan uppstå mellan dig, talangen, och klienterna.
 7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  7.1 All information, programvara, data eller annat material som utvecklats eller tillhandahållits av CC eller dess licensgivare och som används av CC för att tillhandahålla tjänsten och webbsidan, inklusive och utan begränsning alla immateriella rättigheter (exempelvis, men inte begränsat till, upphovsrätt, varumärken, handelsnamn eller utstyrselmärke), tillhör enbart och uteslutande CC eller dess licensgivare.
  7.2 Såvida talangen inte har fått uttryckligt medgivande genom föregående skriftligt tillstånd från CC förbinder sig talangen att inte sälja, licensiera, hyra ut, underlicensiera, ändra, distribuera, kopiera, återge, överföra, visa eller framställa offentligt, publicera, anpassa, redigera, dekompilera, avkoda eller skapa nya versioner av tjänsten eller webbsidan.
  7.3 Tjänsten och webbsidan kan innehålla material som tillhandahållits från en tredje part. Sådant material kan vara skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan lagskyddad rättighet. Talangen förbinder sig att följa och upprätthålla alla upphovsrättsliga och andra rättsliga meddelanden, uppgifter och begränsningar i allt sådant material talangen får åtkomst till.
 8. PERSONUPPGIFTER
  8.1 CC ska samla in och behandla personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter.
  8.2 Om det arbete som talangen utför för klienten omfattar behandling av personuppgifter är CC inte personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde vid sådan behandling.
 9. TYSTNADSPLIKT
  9.1 CC och talangen förbinder sig till tystnadsplikt gällande innehållet och annan information i förhållande till tjänsten.
  9.2 Ingen av parterna är bunden av tystnadsplikt i fråga om information som:
  a) är allmänt känd vid tidpunkten för talangens godkännande;
  b) är känd för den ena parten innan den andra parten avslöjar den; eller
  c) parten är skyldig att avslöja enligt lag eller annan förordning.
  9.3 Innehållet i punkterna 9.1–9.2 ska fortsätta gälla även efter att avtalet har sagts upp.
  9.4 Talangen är bunden av sekretess enligt de allmänna villkoren för talangen.
 10. UPPSÄGNING
  10.1 Dessa villkor gäller tills de sägs upp. Talangen kan när som helst säga upp dessa villkor genom att radera sitt användarkonto utan förvarning.
  10.2 CC förbehåller sig rätten att, utan förvarning och med omedelbar verkan, när som helst och utan anledning, ändra, begränsa, stänga av eller avsluta talangens användning av tjänsten och/eller webbsidan i) om en part överlåter avtalet till en tredje part utan föregående samtycke från den andra parten.
  10.3 Eventuella licenser som talangen har beviljats upphör omedelbart vid uppsägning.
 11. GARANTIER
  11.1 Tjänsten och webbsidan tillhandahålls utan några som helst försäkringar eller garantier, uttalat eller underförstått, inklusive men inte begränsat till säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, ostörd användning eller icke-intrång. CC garanterar inte att tjänsten eller webbsidan (i) kommer att motsvara dina krav eller förväntningar; (ii) kommer att vara tillgänglig på ett oavbrutet, säkert eller felfritt sätt; eller (iii) inte kommer att orsaka några fördröjningar eller bearbetningsförseningar. CC garanterar inte korrektheten, punktligheten, tillförlitligheten, sanningshalten eller fullständigheten i någon information som tillhandahållits via tjänsten eller webbsidan. Ingen information, varken skriftlig eller muntlig, innebär någon form av garanti eller försäkran som inte uttrycks specifikt i informationen.
  11.2 Talangens användning av tjänsten och/eller webbsidan sker på talangens egen risk och ansvar. Dessutom innebär talangens användning av dessa, i den mån lagen tillåter det, att talangen frånsäger sig alla rättigheter att begära skadestånd till följd av sin användning.
  11.3 Föregående exkluderingar och ansvarsfriskrivningar utgör en avgörande del av dessa villkor och är en förutsättning för att företaget ska kunna erbjuda tjänsten och webbsidan till talangen.
 12. UPPDATERINGAR AV TJÄNSTEN
  12.1 CC kan när som helst ändra eller anpassa tjänsten, utan ansvarsskyldighet och utan att behöva inhämta talangens samtycke.
  12.2 CC har rätt att vidta åtgärder som påverkar åtkomsten till tjänsten eller webbsidan om det behövs av tekniska skäl, på grund av underhåll eller säkerhetsskäl, och vi eftersträvar att schemalägga planerat underhåll och uppdateringsarbete utanför normal arbetstid samt informera talangen om sådana aktiviteter i förväg.
  12.3 Utöver informationen ovan har CC alltid rätt att omedelbart stänga av eller begränsa åtkomsten till tjänsten och webbsidan om tjänsten skadar eller riskerar att skada företaget eller andra parter. I sådana fall ska företaget omgående informera talangen om att åtkomsten till tjänsten och/eller webbsidan har stängts av eller begränsats på något sätt.
  12.4 CC förbehåller sig rätten att när som helst direkt begränsa användningen av eller åtkomsten till tjänsten och att blockera eller begränsa din åtkomst till tjänsten oavsett anledning och utan förvarning eller ansvarsskyldighet om denna användning eller åtkomst utgör eller kan utgöra: (i) ett brott mot dessa villkor i allmänhet eller mot gällande lokala eller internationella lagar, regler eller bestämmelser, eller ii) en risk för skada på företagets varumärken, goodwill eller rykte.
 13. BEGRÄNSNING AV ÖVERLÅTELSE
  13.1 Ingen av parterna får överlåta de allmänna villkoren och/eller tillhörande rättigheter och/eller skyldigheter till en tredje part utan den andra partens samtycke.
 14. MEDDELANDEN
  14.1 Alla meddelanden som omfattas av dessa allmänna villkor ska skickas till de adresser som parterna kommit överens om via bud, rekommenderat brev eller e-post.
  14.2 Meddelandet ska anses ha mottagits av mottagaren:
  i) om det skickas med bud: vid leveransen;
  ii) när det skickas med rekommenderat brev: två dagar efter att det inlämnats till postväsendet; samt
  iii) när det skickas via e-post: när meddelandet skickas, om mottagandet har bekräftats.
 15. TVISTER
  15.1 Dessa villkor är utformade i enlighet med gällande svensk lagstiftning.
  15.2 Eventuella tvister, dispyter eller yrkanden som uppstår till följd av eller i samband med talangens användning av tjänsten, appen eller webbsidan, eller med dessa villkor, eller brott mot, uppsägning av eller ogiltigförklaring av dessa, ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.
 16. FORCE MAJEURE
  16.1 CC ska befrias från ansvarsskyldighet för eventuell försening eller oförmåga att fullgöra en förpliktelse enligt dessa villkor under den tid och i de fall då en fullgörelse förhindras på grund av omständigheter utom CC:s rimliga kontroll, bland annat, men inte begränsat till, strejk, arbetsrättsliga tvister, sjukdom, storm, kraftigt åskväder, översvämning, brand, krig, upplopp, brister i elförsörjningen, telekommunikationen, datakommunikationen eller andra kommunikationer, försenad leverans från en underleverantör eller på grund av andra omständigheter som inte rimligen kunde förutses vid den tidpunkt då dessa villkor trädde i kraft.
 17. ÖVRIGT
  17.1 Parterna har rätt att använda den andra partens namn och logotyp på sin webbsida eller andra CC-plattformar samt beskriva parternas samarbete.
  17.2 CC förbehåller sig rätten att göra uppdateringar i villkoren ovan utan förvarning. Sådana ändringar ska träda i kraft så snart de har gjorts tillgängliga på webbsidan. Om CC anser att ändringarna är väsentliga ska CC informera talangen, antingen med ett meddelande via tjänsten eller med ett meddelande till den e-postadress som registrerats i talangens användarkonto.
  17.3 Genom att fortsätta använda tjänsten efter att ändringarna har trätt i kraft samtycker talangen till de ändringar som gjorts i villkoren. Om talangen inte samtycker till ändringarna måste talangen sluta använda tjänsten genom att radera sitt användarkonto.
  17.4 Dessa villkor gäller till dess att de sägs upp. Talangen kan när som helst säga upp dessa villkor genom att radera sitt användarkonto utan förvarning.
  17.2 CC förbehåller sig rätten att göra ändringar i texten ovan utan förvarning.

Allmänna villkor för talang: senast uppdaterade 2020-02-01