Allmänna villkor företag - Topskills by Cool Company

 1. TILLÄMPLIGHET
  1.1 Dessa villkor styr relationerna mellan Cool Company Skandinavien AB (nedan ”CC”) och klienten (nedan ”klienten”).
  1.2 De allmänna villkoren styr användningen av tjänsten ”TopSkills” (nedan ”tjänsten”) som är tillgänglig på webbsidan www.TopSkills.com (nedan ”webbsidan”).
 2. DEFINITIONER
  Klient syftar på en klient som använder den tjänst som CC erbjuder.
  Serviceinriktade syften, de vill säga att få kontakt med potentiella framtida frilansare (”talanger”).
  Talang avser den privatperson som har annonserat sin profil.
 3. ALLMÄNT
  3.1 Genom att använda tjänsten via webbsidan bekräftar klienten att: (i) klienten har läst och förstått dessa villkor; (ii) klienten samtycker till att ingå ett juridiskt bindande avtal med CC, och att klienten kommer att vara bunden av och följa dessa villkor.
  3.2 Eventuella separata skriftliga avtal mellan klienten och CC ska ha företräde framför dessa villkor. Sådana separata skriftliga avtal kan vara, men är inte begränsade till, erbjudanden från CC.
  3.3 När klienten använder tjänsten via webbsidan kommer klienten att få icke-exklusivt, ej överlåtbart och återkalleligt tillstånd att använda tjänsten och webbsidan i enlighet med dessa villkor.
  3.4 CC förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera, ändra, anpassa eller återkalla tjänsten eller webbsidan utan ansvarsskyldighet.
 4. KONTO
  4.1 För att kunna använda tjänsten måste klienten skapa: (i) ett användarkonto för sin räkning samt (ii), under förutsättning att ett sådant konto inte redan finns, ett konto för klienten.
  4.2 Klienten är införstådd med och godkänner att olika användare inom samma organisation kan representera och kopplas till samma organisationsprofil och att vi kan dela information som lämnats till klienten eller andra representanter inom klientens organisation.
  4.3 Klienten förbinder sig att ange korrekt och fullständig information vid registreringen av användarkontot, och att hålla informationen uppdaterad.
  4.3 Klienten är ansvarig för all åtkomst till samt alla åtgärder och aktiviteter som sker i klientens användarkonto och ska genast informera CC om eventuell obehörig användning av kontot.
  4.4 CC förbehåller sig rätten att stänga av eller avsluta klientens användarkonto eller andra konton som registrerats i klientens namn efter eget gottfinnande utan ansvarsskyldighet, inklusive och utan begränsning i de fall då klienten bryter mot villkoren eller vid annan otillbörlig användning av tjänsten.
 5. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN
  5.1 Klienten får använda tjänsten i det avsedda syftet, det vill säga att få kontakt med potentiella framtida frilansare (”talanger”).
  5.2 Klienten intygar och försäkrar: (i) att användningen av tjänsten sker enbart i klientens organisations syfte; (ii) att klienten inte kommer att ljuga om sin identitet eller skapa en falsk identitet via tjänsten; (iii) att klienten endast kommer att ha ett enda användarkonto; (iv) att all information som anges av klienten är korrekt och ej vilseledande; samt (v) att klienten kommer att följa alla gällande lagar och lagkrav vid användningen av tjänsten.
  5.3 Klienten förbinder sig att använda tjänsten på ett professionellt sätt och att inte missbruka tjänsten på något sätt. Klienten förbinder sig uttryckligen att inte: (i) kontakta talanger utan berättigat intresse att anlita personen; (ii) spamma, stalka, trakassera eller skicka olämpliga meddelanden till en talang; (iii) främja olagliga eller andra olämpliga aktiviteter; samt (iv) kontakta en talang i något annat syfte än det som är tjänstens syfte.
  5.4 Klienten får ladda upp och publicera innehåll via tjänsten. Klienten är alltid ansvarig för innehåll som laddas upp eller publiceras i kontot.
  5.5 Vid uppladdning av innehåll i tjänsten förbinder sig klienten att endast ladda upp och publicera innehåll som inte bryter mot gällande lagstiftning.
  5.6 CC bibehåller rätten att använda det innehåll som publiceras, i anonymiserad och aggregerad form tillsammans med andra kunders information, i marknadsföringssatsningar för att förbättra, utveckla och anpassa tjänsten samt för att sammanställa statistik och annan marknadsföringsinformation.
 6. ANSVARSSKYLDIGHET
  6.1 CC är inte ansvarsskyldigt för någon förmögenhets-, person- eller sakskada till följd av hackning, manipulation eller annan obehörig åtkomst till eller användning av tjänsten eller webbsidan.
  6.2 Klienten är införstådd med att tjänsten endast är en förmedlande matchningstjänst med målet att koppla klienten till potentiella talanger. All kontakt och kommunikation mellan talangen och klienterna sker på eget ansvar och egen risk. CC frånsäger sig allt ansvar för kontakten mellan klienten och talangerna, oavsett om denna kontakt sker via eller utanför tjänsten. Klienten är därför införstådd med att CC inte ansvarar för någon information som utbyts med talangerna eller några affärs- eller frilansrelationer, eller tvister som kan uppstå mellan dig, klienten, och talangerna.
  6.3 Vid uppsåt eller grov vårdslöshet ska CC:s skadeståndsskyldighet per tillfälle vid var tid begränsas till värdet av alla avgifter och betalningar som klienten gjort till CC under de senaste tolv (12) månaderna före det datum då skadeståndsanspråket uppstod, däremot begränsat till som mest en miljon (1 000 000) SEK per kalenderår. Upprepade skadetillfällen ska anses utgöra ett (1) skadetillfälle.
  6.4 Om klienten inte har lämnat in ett skadeståndsanspråk inom en (1) månad, räknat från skadetillfället, har klienten inte rätt att hålla CC ansvarigt för den påstådda skadan.
  6.5 CC ska alltid ha rätt att åtgärda eventuella brister eller fel i tjänsten inom skälig tid, beroende på felets natur och konsekvenserna för klientens verksamhet, dock aldrig mindre än fjorton (14) dagar, innan något skadeståndsanspråk kan riktas mot CC.
  6.6 Utan hinder av något som talar emot detta häri och i den mån lagen tillåter det ska CC eller dess partners under inga omständigheter hållas ansvarigt för eller ha någon skyldighet att kompensera klienten eller klientens partners eller någon tredje part för indirekt förlust eller skada, inklusive, men inte begränsat till, förlorad möjlighet, goodwill, användning, omsättning, avkastning eller vinst, i samband med eller till följd av tjänsten, dessa villkor eller brott mot dessa.
 7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  7.1 All information, programvara, data eller annat material som utvecklats eller tillhandahållits av CC eller dess licensgivare och som används av CC för att tillhandahålla tjänsten och webbsidan, inklusive och utan begränsning alla immateriella rättigheter (exempelvis, men inte begränsat till, upphovsrätt, varumärken, handelsnamn eller utstyrselmärke), tillhör enbart och uteslutande CC eller dess licensgivare.
  7.2 Såvida klienten inte har fått uttryckligt medgivande genom föregående skriftligt tillstånd från CC förbinder sig klienten att inte sälja, licensiera, hyra ut, underlicensiera, ändra, distribuera, kopiera, återge, överföra, visa eller framställa offentligt, publicera, anpassa, redigera, dekompilera, avkoda eller skapa nya versioner av tjänsten eller webbsidan.
  7.3 Tjänsten och webbsidan kan innehålla material som tillhandahållits från en tredje part. Sådant material kan vara skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan lagskyddad rättighet. Klienten förbinder dig att följa och upprätthålla alla upphovsrättsliga och andra rättsliga meddelanden, uppgifter och begränsningar i allt sådant material klienten får åtkomst till.
 8. PERSONUPPGIFTER
  8.1 Klienten ska behandla personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter. Klienten är personuppgiftsansvarig för dessa personuppgifter.
  8.2 Om klienten behandlar personuppgifter för CC ska klienten underteckna ett databehandlingsavtal med CC innan uppdraget inleds.
  8.3 Om det arbete som talangen utför för klienten omfattar behandling av personuppgifter är CC inte personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde vid sådan behandling.
 9. TYSTNADSPLIKT
  9.1 CC och klienten förbinder sig till tystnadsplikt gällande innehållet och annan information i förhållande till tjänsten.
  9.2 Ingen av parterna är bunden av tystnadsplikt i fråga om information som:
  a) är allmänt känd vid tidpunkten för talangens godkännande;
  b) är känd för den ena parten innan den andra parten avslöjar den; eller
  c) parten är skyldig att avslöja enligt lag eller annan förordning.
  9.3 Innehållet i punkterna 9.1–9.2 ska fortsätta gälla även efter att avtalet har sagts upp.
  9.4 Talangen är bunden av sekretess enligt de allmänna villkoren för talangen.
 10. UPPSÄGNING
  10.1 Dessa villkor gäller tills de sägs upp. Klienten kan när som helst säga upp dessa villkor genom att radera sitt användarkonto utan förvarning.
  10.2 CC förbehåller sig rätten att, utan förvarning och med omedelbar verkan, när som helst och utan anledning, ändra, begränsa, stänga av eller avsluta klientens användning av tjänsten och/eller webbsidan i) om en part överlåter avtalet till en tredje part utan föregående samtycke från den andra parten.
  10.3 Eventuella licenser som talangen har beviljats upphör omedelbart vid uppsägning.
 11. GARANTIER
  11.1 Tjänsten och webbsidan tillhandahålls utan några som helst försäkringar eller garantier, uttalat eller underförstått, inklusive men inte begränsat till säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, ostörd användning eller icke-intrång. CC garanterar inte att tjänsten eller webbsidan (i) kommer att motsvara dina krav eller förväntningar; (ii) kommer att vara tillgänglig på ett oavbrutet, säkert eller felfritt sätt; eller (iii) inte kommer att orsaka några fördröjningar eller bearbetningsförseningar. CC garanterar inte korrektheten, punktligheten, tillförlitligheten, sanningshalten eller fullständigheten i någon information som tillhandahållits via tjänsten eller webbsidan. Ingen information, varken skriftlig eller muntlig, innebär någon form av garanti eller försäkran som inte uttrycks specifikt i informationen.
  11.2 Klientens användning av tjänsten och/eller webbsidan sker på klientens egen risk och ansvar. Dessutom innebär klientens användning av dessa, i den mån lagen tillåter det, att klienten frånsäger sig alla rättigheter att begära skadestånd till följd av sin användning.
  11.3 Föregående exkluderingar och ansvarsfriskrivningar utgör en avgörande del av dessa villkor och är en förutsättning för att företaget ska kunna erbjuda tjänsten och webbsidan till klienten.
 12. UPPDATERINGAR AV TJÄNSTEN
  12.1 CC kan när som helst ändra eller anpassa tjänsten, utan ansvarsskyldighet och utan att behöva inhämta talangens samtycke.
  12.2 CC har rätt att vidta åtgärder som påverkar åtkomsten till tjänsten eller webbsidan om det behövs av tekniska skäl, på grund av underhåll eller säkerhetsskäl, och vi eftersträvar att schemalägga planerat underhåll och uppdateringsarbete utanför normal arbetstid samt informera klienten om sådana aktiviteter i förväg.
  12.3 CC har alltid rätt att säga upp avtalet och dessa allmänna villkor med omedelbar verkan om en oberoende uppdragstagare inte infinner sig för att utföra ett uppdrag.
 13. BEGRÄNSNING AV ÖVERLÅTELSE
  13.1 Ingen av parterna får överlåta de allmänna villkoren och/eller tillhörande rättigheter och/eller skyldigheter till en tredje part utan den andra partens samtycke.

  14. MEDDELANDEN
  14.1 Alla meddelanden som omfattas av dessa allmänna villkor ska skickas till de adresser som parterna kommit överens om via bud, rekommenderat brev eller e-post.
  14.2 Meddelandet ska anses ha mottagits av mottagaren:
  i) om det skickas med bud: vid leveransen;
  ii) när det skickas med rekommenderat brev: två dagar efter att det inlämnats till postväsendet; samt
  iii) när det skickas via e-post: när meddelandet skickas, om mottagandet har bekräftats.

 14. TVISTER
  15.1 Dessa villkor är utformade i enlighet med gällande svensk lagstiftning.
  15.2 Under förutsättning att det omtvistade värdet överskrider 4,5 basbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) ska tvister som uppstår i anledning av detta avtal slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Det omtvistade värdet omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt genkäromål som framställts i svaret över påkallelseskriften. I de fall då tvisten ska avgöras slutligt enligt denna paragraf 15.2 gäller reglerna för förenklat skiljeförfarande från Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman. Skiljeförfarandet, dess innehåll och utfall (exempelvis förlikning eller dom) ska omfattas av tystnadsplikt.
  15.3 Under förutsättning att det omtvistade värdet understiger 4,5 basbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) ska tvister som uppstår i anledning av detta avtal slutligt avgöras genom allmän domstol i Sverige. Det omtvistade värdet omfattar kärandens yrkande i stämningsansökan samt genkäromål som framställts i svaret på stämningsansökan.
  15.4 Rättegången ska äga rum i Stockholm.
 15. FORCE MAJEURE
  16.1 CC ska befrias från ansvarsskyldighet för eventuell försening eller oförmåga att fullgöra en förpliktelse enligt dessa villkor under den tid och i de fall då en fullgörelse förhindras på grund av omständigheter utom CC:s rimliga kontroll, bland annat, men inte begränsat till, strejk, arbetsrättsliga tvister, sjukdom, storm, kraftigt åskväder, översvämning, brand, krig, upplopp, brister i elförsörjningen, telekommunikationen, datakommunikationen eller andra kommunikationer, försenad leverans från en underleverantör eller på grund av andra omständigheter som inte rimligen kunde förutses vid den tidpunkt då dessa villkor trädde i kraft.
 16. ÖVRIGT
  17.1 Parterna har rätt att använda den andra partens namn och logotyp på sin webbsida eller andra CC-plattformar samt beskriva parternas samarbete.
  17.2 CC förbehåller sig rätten att göra uppdateringar i villkoren ovan utan förvarning. Sådana ändringar ska träda i kraft så snart de har gjorts tillgängliga på webbsidan. Om CC anser att ändringarna är väsentliga ska CC informera klienten, antingen med ett meddelande via tjänsten eller med ett meddelande till den e-postadress som registrerats i klientens användarkonto.
  17.2 CC förbehåller sig rätten att göra ändringar i texten ovan utan förvarning.

Allmänna villkor för klient: senast uppdaterade 2020-02-01