General Terms and Conditions - Topskills by Cool Company

Topskills by Cool Company är en community som en egenanställd med konto hos Cool Company och egenföretagare kan ansöka om att bli medlem i. Medlemskapet möjliggör för en medlem att baserat på kompetens och yrke bli matchad för uppdrag vilket kan resultera i att medlemmen får erbjudande om arbete eller uppdrag.
Topskills by Cool Company innebär att medlemmarna blir sökbara för kundmedlemmar. Basen av kundmedlemmar består av samarbetskunder till Cool Company. Medlemmar i Topskills by Cool Company kan därmed bli erbjudna uppdrag genom Cool Company som ska utföras för Cool Companys kunder. Medlem som vill åta sig uppdrag genom Topskills by Cool Company och inte har eget bolag blir egenanställd under uppdraget (i vissa fall kan en matchning dock resultera i erbjudande om en anställning direkt hos kundföretaget). Under uppdragstiden hos kund gäller Cool Company allmänna villkor för egenanställd samt visstidsanställningsavtal. I de fall medlem är egenföretagare gäller istället allmänna villkor för egenföretagare.
Cool Company garanterar ej att uppdrag kommer att erbjudas medlemmen, huruvida uppdrag kan erbjudas beror helt och hållet på vilka uppdrag som Cool Company har att förmedla vid var tid. Cool Company möjliggör således endast för matchning mellan medlemmarna som består av både uppdragssökande och uppdragsgivare (kompetenssökande).
Topskills by Cool Company vänder sig främst till tjänstemän inom vissa branscher, men utbudet av uppdrag kan variera under tid beroende av efterfrågan från våra kunder.
Vid ansökan om medlemskap förstår medlem att dennes personuppgifter kommer att behandlas i syfte att möjliggöra för matchning vilket kan generera arbete för medlemmen. För fullständig information om personuppgiftsbehandling se vår integritetspolicy för egenanställda eller egenföretagare. Medlem är själv ansvarig för att hålla sin persondata på dennes konto uppdaterat och Cool Company rekommenderar att kontoinnehavaren kontrollerar att informationen är uppdaterad löpande för att underlätta för matchning.
Kontoinnehavare behöver inte ansöka om medlemskap i Topskills by Cool Company för att kunna vara egenanställd hos Cool Company utan det är endast en valbar tilläggstjänst. Ett medlemskap är kostnadsfritt för egenanställda och egenföretagare. Den administrativa avgiften för egenanställda under Topskills by Cool Company åläggs Kund och dras av från det fakturerade beloppet.