Projektledare

TopSkills

Göteborg, Sweden

Vi söker för kunds räkning en projektledare som ska kunna vara huvudprojektledare i flera delprojekt under ett långt uppdrag på drygt tre år i Göteborg. 

Nedan följer en övergripande beskrivning av totalt sex olika delprojekt. Olika enheter inom kundens organisation föreslås utgöra ansvariga för varje delprojekt. Dessa enheter förväntas ta ansvar som delprojektägare för att driva de arbeten som fordras. Den huvudprojektledare som nu tas in som konsult förväntas under hösten 2021 att i samråd med ansvariga, förtydliga, definiera och resurssätta de olika delprojekten. De olika delprojekten förväntas komma igång i januari 2022 och pågå fram till och med december 2024.

Huvudprojektledarens funktion under åren 2022-2024 blir att med stöd av kompetens inom kundens organisation utgöra en nod för att vägleda, administrera, hålla ihop och synkronisera de olika delprojekten, för att i möjligaste mån säkerställa att de ursprungliga intentionerna med delprojekten uppnås.

DELPROJEKT 1: Förstärkt digital kompetens för lärare, ledningsfunktioner och personal Målsättning: 2024 ska det finnas rekommendationer om vad medarbetare behöver kunna som grundläggande IT-kompetens, och vilka resurser som finns till förfogande för att uppnå detta.

DELPROJEKT 2: Förbättra, informera och kommunicera “Vägen in” till kunden för studenter Målsättning: 2024 ska Göteborgs universitet ha en enhetlig och tydlig Väg in för studenter.

DELPROJEKT 3: Inspirerande fysiska och digitala studie- och lärmiljöer 
Målsättning: År 2024 ska kunden ligga i framkant vad gäller fysiska och digitala studie- och lärmiljöer.

DELPROJEKT 4: Pedagog 2.0: utveckla pedagogisk digital kompetens för didaktisk tillämpning Målsättning: 2024 ska undervisande personal hos slutkund ha en god pedagogisk digital kompetens och kunskap om hur digitala verktyg kan användas för att höja kvalitet i undervisning och lärande.

DELPROJEKT 5: Utöka användarnära akutstöd för lärare och övrig personal 
Målsättning: 2024 ska det finnas stöd för lärare i såväl den digitala som fysiska undervisningsmiljön hos slutkund, i vilket ingår tydliga instruktioner om vem som kan kontaktas när något inte fungerar.

DELPROJEKT 6: Inför roller och ansvar för IT-relaterat stöd och support till studenter Målsättning: 2024 ska det finnas och kommuniceras tydliga instruktioner om studenters förkunskapskrav gällande digitala verktyg, samt finnas relevant stöd och support för studenter.

 

Skallkrav:

Resursen ska ha projektledarkunskaper och gjort vanligt förekommande arbeten som projektplan, projektbudget, leveransansvar, ekonomiuppföljning, leda styrgruppsmöten, resursallokering, riskhantering och projektdokumentation m.m.
Resursen ska ha erfarenhet av projekt där uppdraget följt en projektstyrningsmodell.
Börkrav:

Resursen bör ha god kunskap avseende planering och utförande av lösningar i komplexa verksamhetsutvecklingsprojekt.
Resursen bör ha drivit och implementerat projekt avseende verksamhets- och organisationsutveckling i en organisation med minst 500 anställda.
Resursen bör ha utfört projektledning under de senaste 5 åren.
Resursen bör ha vana att leda arbetsmöten minst 30 tillfällen under de senaste 3 åren.
Resursen bör ha erfarenhet av implementering/utrullning av IT-system.
Resursen bör ha erfarenhet av implementering/utrullning av ljud- och bildlösning för möten med både fysiska och digitala deltagare.
Resursen bör ha erfarenhet av att samordna flertal intressenter och särintressen samt prioritera för måluppfyllelse
Resursen bör ha erfarenhet av att arbeta i projekt i stora organisationer med minst 5 000 anställda, alternativt mindre organisation med komplex organisationsstruktur
Resursen bör ha god vana av arbete med processutveckling.
Resursen bör ha kunskap om Dataskyddsförordningen (GDPR)
Resursen bör ha kunskap om informationssäkerhet och sekretessbestämmelser
Resursen bör ha erfarenhet av att arbeta i projekt med fokus på utformning och anpassning av miljöer (fysiska såsom virtuella) utifrån verksamhetsbehov.
Resursen bör ha erfarenhet av att arbeta i projekt utifrån en iterativ arbetsmetodik.

Uppdraget strartar 2021-09-21
Uppdraget slutar: 2024-12-31

For more info contact:

Melanie Temml

TopSkills Agent
melanie@topskills.com

Duration6+ Months
Commitment100%
BudgetTBA
Desired StartSeptember 21st 2021

Apply now with your LinkedIn profile